DET LIBERALE MENNESKESYN

Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder fravær af tvang – men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og          ansvarsløst. Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

BORGEREN FØRST

Venstre har altid fokus på borgerperspektivet, hvor borgeren kommer før systemet. Venstre lytter til den enkelte borger, og har forståelse for helheden. Det skal vi også gøre i Albertslund. Kommunen er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Kommunen skal løse de opgaver for borgerne, som det giver mening at løse og skabe mulighed for private tilbud. Frit-valg ordninger skaber frihed og større tilfredshed med de kommunale ydelser og tilbud. Kommunen skal ikke slå sig op på ambitiøse prestigeprojekter eller pleje politikernes personlige ambitioner på regionalt, landsdækkende eller globalt plan. Det er ikke en kommunal opgave.


EN TRYG ALDERDOM MED VÆRDIGHED

Venstre vil skabe en værdig og tryg ældrepleje med høj faglighed og kvalitet i alle tilbud.Kommunen skal levere fleksible og individuelle tilbud, hvor den ældre har muligheden for at vælge mellem en eller flere leverandører til f.eks. hjemmehjælp, praktisk hjælp og madservice.Albertslund har for få ældre- og seniorboliger, og derfor skal kapaciteten fortsat øges de næste par år. Venstre ønsker et friplejehjem som et godt supplement til det kommunale plejehjem, samt at beboeren og pårørende sikres indflydelse i bestyrelsen på    plejehjemmene.


SKOLE OG LÆRING

Det er Venstres målsætning, at eleverne i Albertslund skal tilbydes undervisning af høj kvalitet og faglighed, så de kan opnå et fagligt niveau på landsgennemsnit.   Undervisningen skal målrettes den enkelte og kunne holddeles, så alle elever stimuleres og udvikles. Det betyder at både fagligt stærke og mindre stærke elever skal modtage   undervisning på deres niveau, så læringen bliver størst. Et COVID-19 efterslæb skal indhentes og en ny skolestrategi skal sikre vores elever de bedste betingelser for en god ungdomsuddannelse. Venstre ønsker at støtte fra hjemmet til arbejdet i skolen skal styrkes. Det er forældrenes ansvar, at børnene møder udhvilede og klar til at modtage undervisning. Der skal i højere grad være konsekvenser, hvis ikke der leves op til kravene. Der skal tages hurtig kontakt til hjemmet ved udeblivelse eller mangelfuld  deltagelse i undervisningen.


FAMILIE- OG BØRNEPOLITIK

Venstres ambition er at udvikle Albertslund til en børnevenlig by, hvor inddragelse af børn og unge er et vigtigt element.Børn og unges perspektiv skal fylde mere i de beslutninger der gennemføres i kommunen. Det er vigtigt at borgerinddragelse også gælder for de yngste i kommunen. Ligeledes er det vigtigt for Venstre, at vi opretholder pasningsgaranti, samt skaber fleksible valgmuligheder og forskellige typer af dagtilbud til familierne i Albertslund. Venstre støtter derfor selvejende og private institutioner, da de skaber mangfoldighed og alternative muligheder for familierne. Forældre skal forvente nærhed og høj pædagogisk kvalitet i kommunens dagtilbud. For os er pædagogisk kvalitet, at dagtilbuddene har de bedste rammer og kompetencer til at understøtte hvert et barns psykiske, kognitive og fysiske udvikling samt trivsel. Gennem samarbejde mellem lederne, pædagogerne og forældrene udvikles dagtilbuddene, hvor lederen får ansvaret for dagtilbuddets kvalitet. I Venstre vil vi sikre rammerne for, at der bliver taget hurtigtaktion for børn med udfordringer som for eksempel adfærd, motorik, sprog mm.


BYUDVIKLING

Albertslund skal være en attraktiv by, hvor byudviklingen gennemføres med kvalitet, med respekt for landsbyerne og degrønne oaser der er tilbage. God byplanlægning skal sikre, at de nye byrum hænger sammen med andre byrum som et samlet hele, og som er adskilt fra den kørende trafik. Flere ejerboliger er nødvendige for en bedre balance mellem  boligformerne. Modernisering af udebelysning skal færdiggøres, og biodiversiteten skal styrkes der hvor det giver mening. Albertslund Centrum skal opgraderes i samarbejde med det lokale handelsliv. Nye facader, mere grønt, bedre belysning og nye funktioner skal gøre bymidten mere attraktiv. Vores grønne parker skal facilitere en variation af aktiviteter for børn og voksne. Det være sig motion, legepladser, fodbold, tennis eller en skaterbane. Busstoppesteder skal være handicapvenlige, med nem adgang fra stier og fortove.

FLERE LADESTANDERE

Albertslund skal fortsat være en grøn kommune. Kommunen skal understøtte ladeinfrastrukturen til elbiler i samarbejde med private udbydere. Ladeinfrastruktur skal etableres på p-pladser i de nye byrum samt på nye offentlige p-pladser. Vi skal samarbejde med byens erhvervsliv om hvorvidt der kan opstilles ladestanderer på deres parkeringspladser.


KULTUR OG IDRÆT

Kulturen, idrætten og foreningernes betydning for samfundet har altid været anerkendt af alle, og under corona krisen blev vigtigheden af disse områder endnu mere tydelig. Venstre ønsker, at der er frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres af både offentlige og private bidrag. Aftenskole for voksne samt fritidsundervisning for unge skal faciliteres og have gode rammevilkår. Ligeledes skal foreningers nye initiativer kunne understøttes via en pulje til formålet. Kulturhuset Birkelundgaards stuehus skal renoveres. På idrætsområdet ønsker Venstre en genåbning af Herstedvester Svømmehal hurtigst muligt. Det er et stort behov for at kunne dække skole-, idræts- og familiesvømning. En kunstgræsbane i syd ved BS72, samt en skaterbane i byen kan aktivere flere unge i idrætslivet.

ØKONOMI OG SKAT

Venstre ønsker at forbedre kommunens økonomiske fundament ved en effektiv kommunal drift. Fråds og andet overforbrug skal fjernes. Omfattende brug af konsulenter skal reduceres mens automatisering af processerne ved brug af ny teknologi kan spare ressourcer og levere hurtige svartider til den enkelte borger. Ledige skal hurtig og konsekvent  have hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der skal skabes et råderum, så personskatten kan sænkes og tiltrække nye borgere til kommunen.

ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

Albertslund skal være en erhvervsvenlig kommune, som kan skabe mere økonomisk vækst og arbejdspladser i de lokale virksomheder. Dette skal ske gennem gode rammevilkår, samt god service og dialog med virksomhederne. Et erhvervsråd med et stort netværk skal etableres i kommunen så lokale virksomheder, samt iværksættere kan modtage sparring og rådgivning.

SOCIAL TRYGHED

Venstre ønsker, at den sociale indsats målrettes de svageste i samfundet. Samfundets medansvar for de svageste skal kendetegnes ved, at vi skal yde hjælpen i respekt for det enkelte menneskes integritet, men også at hjælpen skal være udformet sådan, at modtageren føler et personligt ansvar for og har tilskyndelse til selv at bringe sig ud af den      sociale situation. Albertslund har en overvægt af sociale problemer. Det ses bl.a. i et stigende behov for særlig rådgivning og vejledning for aldersgruppen 0-18 år med en forøget ventetid for at få hjælp. I Albertslund bør vi forny og optimere kommunens service med specielt fokus på familier og udsatte børn. Ventetiden er for lang f.eks. ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som alt for ofte resultere i alvorlige konsekvenser for de i forvejen udsatte borgere. En mentorordning for familier eller forældre skal kunne tilbydes de mest udsatte grupper der modtager individuel støtte i et komplekst sagsområde.